top of page

Õppekorralduse alused

Täiendkoolitusasutuse juriidiline nimi: Discify OÜ
Täiendkoolitusasutuse registrikood: 16481504
Täiendkoolitusasutuse majandustegevusteate number: 244043 (alates 17.04.2023)
Täiendkoolitusasutuse majandustegevusteatega registreeritud õppekavad:  isikuareng, juhtimine ja haldus, teeninduse interdistsiplinaarne õppekavarühm 

1. Üldsätted

1.1. Discify OÜ korraldab täiskasvanutele ja ettevõtete meeskondadele suunatud täienduskoolitusi.

1.2  Discify OÜ lähtub oma tegevuses täiskasvanute koolituse seadusest, täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteedi tagamise juhendmaterjalist täiskasvanute täienduskoolitusasutustele, juhendmaterjalist täienduskoolituse õppekava koostamiseks, täiendkoolituse standardist ja ettevõtte kehtestatud õppekorralduse alustest.

1.3 Sisekoolitused viiakse läbi koolituse tellija või renditavates ruumides. Täiendkoolitused toimuvad õppetööks sobivates ruumides.

1.4 Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.

1.5 Koolitused toimuvad valdavalt grupikoolitusena.

1.6 Õppetöö toimub eesti keeles

1.7 Discify OÜ ei vastuta koolitusel osalejate tervisliku seisundi ja võimalike vigastute eest.

2. Vastuvõtt, koolitusele registreerumine ja koolitusgrupi komplekteerimine

2.1. Koolitusele registreerumine:

2.1.1 Avalikele koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreerumine toimub Discify OÜ kodulehel, e-maili või telefoni teel. Kõik registreerunud isikud saavad registreerumise kinnituse e-maili teel.

2.1.2 Avalikule koolitusele registreerumist käsitatakse ühtlasi arve tasumise kinnitusena. Üldjuhul saadab Discify OÜ registreerunud isikutele peale registreerumist arve. Suuremahuliste koolitusprogrammide puhul on võimalik kokku leppida ka tasumine osade kaupa.

2.1.3 Õppijal on õigus saada täiendavat infot Discify OÜ kodulehel märgitud e-maili  teel. 

2.1.4 Asutusesiseste koolituste puhul korraldab koolitusele registreerimise koolituse tellija ehk koolitust pakkuv tööandja. Discify OÜ-l on õigustustatud seadusest tulenev huvi ka asutusesiseste koolituste puhul registreerimise käigus koguda kõigi koolituse osalejate isikuandmeid, et täita seadusest tulenevaid kohustusi.

2.2. Õppegrupi komplekteerimine:

2.2.1 Õppegrupp moodustatakse avalikule koolitusele registreerumise järjekorra alusel. Õppegruppide suurused on erinevad ja sõltuvad täiendkoolitusest.

2.2.2 Koolituse alustamiseks koostatakse koolitusel õppijate nimekiri. Enne iga koolituse algust saadab Discify OÜ registreerunud isikutele täpsema informatsiooni koolituse organisatoorse poole kohta (näiteks täpne asukoht, ligipääsud koolituse toimumispaika, parkimise võimalused, kohvipauside ja lõuna info jms).

2.2.3 Discify OÜ-l on õigus teha avalike koolituste plaanis ja ajakavas muudatusi. Koolitustele registreerunuid teavitatakse muudatustest koheselt.

2.2.4 Discify OÜ-l on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitus edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Koolitusele registreerunuid teavitatakse koolituse ära jäämisest või edasilükkumisest telefoni või e-posti teel hiljemalt ühepäevase etteteatamisega. Koolituse ära jäämisel makstakse koolitustasu tagasi täies ulatuses või kantakse soovi korral üle mõnele teisele koolitusele.

3. Koolituse alustamine ja koolitusel osalemine

3.1 Avalikul koolitusel õppimist saavad alustada osalejad, kes on Discify OÜ poolt õppegruppi arvatud ning kes on tasunud õppetasu. 

3.2 Õppetööst osavõttu kinnitab osaleja oma allkirjaga koolituse registreerimislehel.

3.3 Avalike koolituste puhul võetakse koolitusele registreerunutega 7 päeva enne koolituse toimumist ühendust, et osalus kinnitada. Pärast osaluse kinnituse saamist saadetakse registreerunule koolituse eest arve. Arve tuleb tasuda hiljemalt kolm päeva enne koolituse algust.

3.4 Minimaalselt üks tööpäev enne koolituse algust saadetakse osalejatele e-maili teel koolituse organisatoorne info (koolituse ajakava, täpne aadress, parkimine, toitlustus jne).

3.5 Kui koolitusele on rohkem soovijaid kui planeeritud kohti, on võimalik registreeruda ootelisti või järgmisele koolitusele.

3.6 Ettevõtte sisekoolituse puhul otsustab koolitusel osalejad ehk komplekteerib õppetööst osavõtjate nimekirja koolituse tellija.

4. Õppemaksu kehtestamine, tasumise ja tagastamise kord

4.1 Avalike koolituste õppemaksu suuruse kehtestab Discify OÜ ning avaldab selle info oma kodulehel vastava koolituse tutvustuse juures. Ettevõtte sisekoolituste puhul on teatud koolituste puhul hind märgitud kodulehel, koolituse tutvustuste juures. Erilahenduste puhul  määratakse hind hinnapakkumusega, mis ei ole avalik teistele osapooltele ning on konfidentsiaalne.

4.2 Discify OÜ poolt korraldatavate avalike koolituste õppemaksu piirid kehtestatakse igaks koolituseks eraldi. Koolituse jooksul õppemaksu ei tõsteta, sooduspakkumiste korras võib õppemaksu vähendada.

4.3 Õppemaksuga seonduvate soodustuste tegemise otsustamisel võidakse arvesse võtta kursustele registreerunud isikute arvu, varasemalt Discify OÜ poolt korraldatavate koolituste läbimist, kliendisoodustusi jms.

4.4 Koolituse eest tasumine toimub pangaülekandega arve alusel vastavalt arve maksetähtajale. Arve saadetakse e-posti teel.

4.5 Koolituse eest on võimalik tasuda ka osamaksetena maksegraafiku alusel, kui sõlmitakse maksjaga eraldi kirjalik kokkulepe. Discify OÜ-l on õigus osamaksetena tasumise võimaldamisest loobuda.

4.6 Koolituse hind sisaldab auditoorset koolitust, enamasti ka õppematerjale ja tunnistust, kui ei ole koolituse juures märgitud teisiti. Avalike koolituste lõuna ja kohvipauside olemasolu sõltub koolitustest. Täpsem info iga koolituse juures. Ettevõtete sisekoolituste puhul kohvipaus ja lõuna ei sisaldu hinnas ning selle organiseerib koolituse tellija, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

4.7 Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest Discify OÜ-d kirjalikult teavitada hiljemalt 4 tööpäeva enne koolituse algust. Õigeaegsel teatamisel tagastatakse 100% koolituse tasust.

4.8 Kui koolitusest loobumine toimub 3-2 tööpäeva enne koolituse algust, siis tagastatakse 50% tasutud arvest. Kui väljastatud arve on tühistamise hetkel maksmata, siis kuulub tasumisele 50% arvest.

4.9 Kui klient loobub koolitusest 1 tööpäev enne koolituse algust, katkestab oma koolitusel osaluse või ei teavita üldse enda mitteosalemisest (ei tule koolitusele kohale), siis ei kuulu juba makstud koolitustasu tagastamisele või väljastatud arve kuulub 100% tasumisele.

4.10 Ettevõtte sisekoolitustest loobumine ja muutmine toimub erikokkulepete alusel. Kui koolitusfirmale tekivad sellega seoses lisakulud (näiteks aga mitte ainult – koolituse ettevalmistuseks kulunud aeg, samale päevale soovitud teisest koolitusest loobumine jne), siis kuuluvad need tellija poolt tasumisele.

4.11 Tagastamisele ei kuulu DISC käitumisprofiili analüüsi eest tasutud summa juhul, kui DiSC profiili loomiseks on registreerunule DiSC küsimustik juba e-maili teel saadetud. Sellisel juhul koostatakse registreerunule DiSC profiil ning edastatakse tagasiside  koolitusel osalemisest või mitte osalemisest olenemata e-maili või videokohtumise vahendusel.

4.12 Discify OÜ ei ole käibemaksukohuslane.

5. Koolituse lõpetamine ja väljaarvamise kord

5.1 Õppija võetakse koolitusele isikliku või ettevõtte koolitustellimuse alusel.

5.2 Õppija arvatakse avaliku koolituse koolitusgrupist välja kirjaliku sooviavalduse põhjal või juhul, kui talle esitatud arve on kaks päeva enne koolitust algust tasumata. Registreerimise tühistamiseks tuleb saata kirjalik sooviavaldus e-maili teel aadressile info@discify.ee

5.3 Discify OÜ-l on õigus osaleja arvata õppegrupist välja, kui õppija käitub ebaväärikalt ja/või segab või ohustab teisi õppijaid või koolitajat. Antud punktis nimetatud põhjustel õppegrupist välja arvatud osalejale avaliku koolituse õppetasu ei tagastata ning ettevõtte sisekoolituse puhul osaleja kohta tasaarveldust ei tehta.

5.4 Sõltuvalt õppekavast peab õppija tunnistuse saamiseks osalema vähemalt 76-100% auditoorsetest tundidest ja sooritama edukalt iseseisva töö või mõne muu õppekavas kehtestatud koolituse lõpetamise tingimuse.

5.5 Koolituse läbimisel 51-75% ulatuses on soovi korral võimalik saada nende tundide läbimise kohta tõendit.

5.6 Tunnistuse või tõendi kadumise või hävimise korral väljastatakse hiljem soovi korral tunnistuse või tõendi duplikaat.

6. Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

6.1 Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt heaks kiidetud juhendmaterjalist.

6.2 Discify OÜ poolt läbiviidavate  avalike koolituste õppekavad on avalikustatud ettevõtte kodulehel koolituse lühitutvustuse juures. Õppekavad on õppijale kättesaadavad  ettevõtte kodulehelt  alates koolituse registreerimise avamisest kuni koolituse alguseni. Koolituse toimumise ajal ja koolituse järgselt on konkreetse koolituse õppekavad kättesaadavad Discify OÜ-lt

6.3 Koolitusfirma õppekavas sätestatakse vähemalt järgmised andmed:

 • õppekava nimetus;

 • õppekavarühm;

 • õppe eesmärk;

 • õpiväljundid;

 • õppekava koostamise alus;

 • sihtgrupp;

 • õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;

 • õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;

 • õppe sisu;

 • õppekeskkonna kirjeldus;

 • õppemeetod;

 • õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid

 • nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid;

 • koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

6.4 Õppekava koostamisel lähtutakse konkreetse sihtgrupi vajadustest ning iga koolitus on oma olemuselt praktilise suunitlusega, eesmärgiks aidata sihtgrupil saavutada püstitatud õppe-eesmärgid ning seatud õpiväljundid.

6.5 Õppekavad kinnitab DiscifyOÜ tegevjuht. Õppekavad vaadatakse regulaarselt üle ja ajakohastatakse, et tagada vastavus õigusaktides kehtestatud vorminõuetele, eesmärgipärasus, teemade, mahtude, materjalide sobivus ning tagada, et õppekavad vastavad õppijate ja tööandjate vajadustele.

6.6 Avalike koolituste õppekavad avalikustatakse koolitusfirma kodulehel vastava koolituse info juures.

6.7 Asutusesiseste koolituste õppekavad edastatakse tellijale soovil koos hinnapakkumisega. Koolituskava muudeta lähtuvalt konkreetse tellija täpsemast koolitusvajadusest. Tehtud muudatused kinnitatakse e-maili teel.

7. Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

7.1 Koolituste läbiviimiseks kasutatakse oma valdkonnas tunnustatud koolitajaid, kellel on nii teoreetiline kui ka praktiline erialane kompetentsus. Discify OÜ poolt kaasatud koolitajad omavad kõik kõrgemat  ja/või erialast haridust. Kõik koolitajad omavad töökogemust õpetataval erialal.

7.2 Kõigi koolitajatega sõlmitakse enne koolitust leping, mis lähtub koolitusfirma sisestest kvaliteedikriteeriumitest ning andmekaitse seadusest.

7.3 Koolitajate töö tulemust hinnatakse koolituse järgselt osalejate suulise ja kirjaliku tagasiside põhjal. Vajadusel tehakse koolitajatele parandusettepanekuid ning pakutakse täiendõpet või mentorlust. Vajadusel koolitajaga koostöö lõpetatakse, kui pakutud teenus ei vasta Discify OÜ kvaliteedi standardile.

7.4 Koolitajad tegelevad regulaarselt erialase ning koolitusalase enesetäiendamisega. 

8. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

8.1 Õppetöö toimub rühmatööks ja ühistegevuseks kohandatud õppekeskkonnas, kus on olemas kõik vajalik koolituse läbiviimiseks ja koolitusel osalemiseks. Koolituse jooksul püütakse luua võimalikult täiskasvanute õppimist toetav füüsiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond.

8.2 Erivajadusega inimestele tuleme vastu oma pädevuse ja võimekuse piires. Erivajadustest palun teavitada koolitusele registreerides, et saaksime koolituse planeerimisel ja korraldusel nendega võimalusel arvestada.

8.3 Igaks koolituseks on ette valmistatud õppematerjal paberkandjal või elektrooniliselt. Õppematerjalid on kõigile osalejatele tasuta. DISC käitumisprofiilil põhinevate koolituste puhul tuleb DISC käitumisprofiili loomise eest eraldi tasuda. Vastav tasu on välja toodud koolitusinfos. DISC käitumisprofiili eest tasumine toimub esitatud arve alusel.

8.4 Kohvipauside ja lõuna pakkumine on koolituste kaupa erinev. Täpsem info saadetakse osalejatele enne koolituse algust e-mailiga. Etttevõtete sisekoolituste puhul on kohvipausid ja lõuna korraldus kokkuleppel tellijaga.

8.5 Koolitusgruppide suurused on erinevad, sõltuvalt koolituse sisust, kuid eesmärgiks on tagada osalejate individuaalne areng koolituse jooksul ning õpimotivatsiooni säilimine.

9. Kliendisuhtluse kvaliteedi tagamise kord

9.1 Kliendisuhtlus toimub eesti või inglise keeles.

9.2 Kliendisuhtluse kontaktandmed on märgitud Discify OÜkodulehel. Vastame üldjuhul nii kiiresti kui võimalik, aga hiljemalt 48 tunni jooksul. 

9.3 Pretensioonide ja küsimuste korral palume pöörduda Discify OÜ poole, üldkontaktid leitavad www.discify.ee

9.4 Kõigi avalikule koolitusele registreerunutega võetakse enne koolituse algust individuaalselt ühendust, et selgitada välja õppeeesmärgid ja täpsem koolitusvajadus. Koolitusgrupid püütakse võimalusel komplekteerida võimalikult sarnaste õpivajaduste alusel. Ettevõttesisese koolitusvajaduse väljaselgitamiseks toimub enne koolitust eraldi arutelu koolituse tellijaga. Discify OÜ jätab endale õiguse ettevõtete sisekoolituse pakkumiseks kasutada koolituse eeltööna küsimustikku, et koguda koolitusel osalejatelt konkreetsemaid ootusi koolituse osas.

9.3 Kõik koolitusele registreerunud saavad minimaalselt üks tööpäeva enne koolituse algust e-maili teel koolituse korralduslik info (koolituse ajakava, täpne aadress, parkimine, toitlustus jne).

9.4 Õppijate andmeid töötleme ja säilitame järgides andmekaitse nõudeid.

10. Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord

10.1 Iga koolituse lõpul täidavad osalejad anonüümse tagasisidelehe, kus annavad hinnangu koolituse sisule, koolitajale ja koolituse korraldusele ning teevad ettepanekuid koolituse paremaks muutmiseks.

10.2 Discify OÜ tegevjuht analüüsib saadud tagasisidet ning vajadusel muudetakse koolituse sisu, täiendatakse korraldust või vesteldakse koolitajaga parenduste tegemiseks. Koolitajale pakutakse arenguvõimalusi. Juhul kui tagasiside koolitajale on halb mitme koolituse korral järjest, kaalutakse koolitaja väljavahetamist. Koolituste tagasiside kokkuvõtted säilitatakse, et jälgida parendusettepanekute mõju.

11. Tulumaksutagastus tasutud koolituskuludelt

11.1 Tulumaksutagastust täiskasvanute täienduskoolitustel osalejate ja huvikoolis õppijate koolituskuludelt reguleerib Tulumaksuseadus.

11.2 Koolituskuludelt on võimalik saada tulumaksutagastust, kui õppekava eesmärk on tasemeõppe õppekavas sisalduva või kutsestandardis kirjeldatud kutse-, ameti- või erialase kompetentsi saavutamine või keeleõpe. Kui õppekaval pole sellist eesmärki, ei ole võimalik saada koolituskuludelt tulumaksutagastust.

Täiendav info

info@discify.ee

tel.+37253035114

bottom of page